Vacature Regisseur Netwerk Schoolmoestuinen

Over Eetbaar Ede

Eetbaar Ede is een groep van Edenaren  die samen werken aan de voedseltransitie in de gemeente Ede. Wij vinden het belangrijk dat duurzaam, gezond, lokaal en betaalbaar voedsel voor iedereen in Ede mogelijk wordt.  Om dat te bereiken werken we samen met de voedselinitiatieven in Ede en bouwen we samen verder aan de Edese ‘food’ community. We organiseren FoodFloor bijeenkomsten waar initiatieven en Edenaren elkaar ontmoeten en inspireren. De FoodFloor is ook de plek waar nieuwe voedselinitiatieven hulp kunnen krijgen van andere leden van het netwerk.

Eetbaar Ede organiseert ook de Voedselraad van Ede. De Voedselraad bestaat uit betrokken Edenaren die deskundig zijn op het gebied van voedsel. Zij komen eens per twee maanden bij elkaar en geven de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren voedselbeleid.

Communicatie en promotie doen we via ons platform EetbaareEde.nl, een nieuwsbrief en onze sociale media kanalen. Daarvoor maken we ook verhalen waarbij een voedselinitiatief in het zonnetje wordt gezet.  

Eetbaar Ede initieert projecten die bijdragen aan de realisatie van haar missie. Die projecten voeren we samen met de voedselinitiatieven in Ede uit. Het netwerk Schoolmoestuinen is een nieuw project. Daarvoor zijn we nu op zoek naar een regisseur die het schoolmoestuinieren in de gemeente Ede  samen met de daarbij horende partners verder gestalte gaat geven en borgen.

De activiteiten van Eetbaar Ede zijn ondergebracht in Stichting Smaakstad Ede. 

Aanleiding

De gemeente Ede vindt het belangrijk dat alle kinderen in Ede kennis maken met moestuinieren en investeert daarom al een aantal jaar in moestuinen op scholen (vooral PO). Het aantal moestuinen neemt gestaag toe. Van de 52 basisscholen in de gemeente zijn er dit schooljaar 36 actief met moestuinbakken of in de volle grond. Er is bij de scholen die gestart zijn meestal enthousiasme om het moestuinieren te continueren en verder uit te bouwen. Vanwege gebrek aan kennis, capaciteit, ruimte en geld is het in de praktijk vaak wel moeilijk te organiseren. Het ‘ontzorgen op maat’ door hulp van buitenaf blijkt echter te helpen om het moestuinieren bij de scholen te starten, te continueren en te borgen.

Op zowel landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau leveren verschillende partners een bijdrage om het moestuinieren op scholen te stimuleren en mogelijk te maken:

 1. Landelijk/regionaal – Jong Leren Eten programma (RVO) – stimuleren van moestuinieren door o.a. faciliteren van gemeentelijk beleid, de ontwikkeling van lesmateriaal, opleiden/nascholing van moestuincoaches en inzet JLE makelaars om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zie JLE aanbod.
 2. Landelijk/regionaal – Gezonde school programma (RIVM/GGD) – Scholen ondersteunen bij Gezonde schoolaanpak via Gezonde school adviseurs.
 3. Landelijke Alliantie schooltuinen (GDO/IVN)- Stimuleren van schooltuinen via o.a. week van de moestuin/wedstrijd en handboek school moestuinen.
 4. Gemeente Ede – NME Groene Wiel Wageningen – Stimuleren en ondersteunen opstart scholen bij het moestuinieren in moestuinbakken.
 5. Gemeente Ede – Eetbaar Ede – Voedseleducatie als thema en voedselkaart met moestuinen op scholen.
 6. Gemeente Ede – Site Onderwijs & Food van de gemeente Ede met aanbod moestuinen en financieringsmogelijkheden.

Ondanks de investering van deze partners komen vraag en aanbod nog te weinig bij elkaar, is vraag en aanbod nog te weinig bekend, is er te weinig kennisdeling/doorstroom en is er een gebrek aan monitoring van zowel de activiteiten als de opbrengsten.

De voor scholen beschikbare ondersteuning wordt mede daardoor onvoldoende benut en de ondersteuning door o.a. moestuincoaches kan nog meer ontwikkeld worden. Bovendien vinden betrokken partijen het belangrijk dan zowel het moestuinieren op de scholen als de ondersteuning naar de toekomst toe geborgd wordt.

Ambities

 • Moestuinieren is binnen het basisonderwijs in Ede een standaard onderdeel van het programma.
 • Alle schoolkinderen in Ede zijn minimaal 1 schooljaar in de praktijk actief met moestuinieren.

Projectdoelen

 1. Optimalisering van de ondersteuning van scholen (met focus op po). Het werven en faciliteren van meer moestuincoaches is hier een onderdeel van.
 2. Enthousiasmeren van scholen die nog geen aandacht besteden aan moestuinieren
 3. Borging van moestuinen en daarbij horende ondersteuning i.s.m. scholen en betrokken partners.
 4. Betrekken van bestuurders bij organisatie/inrichting van moestuinieren (zowel binnen de school als bij de inrichting van de ondersteuning).
 5. Overzicht houden op de ontwikkeling van schoolmoestuinen in de gemeente Ede.

Jouw rol als Regisseur Netwerk Schoolmoestuinen

Als regisseur stuur je het project aan. Jij zorgt ervoor dat er aan bovenstaande ambities en doelen wordt gewerkt. De activiteiten worden daarbij waar mogelijk door de betrokken partners uitgevoerd. Zijn er nieuwe activiteiten gewenst, dan bespreek je samen met de partners wie die activiteiten het beste uit kan voeren. 

Het project start per 1 september 2024 en loopt door tot eind 2025. Gedurende de laatste maanden wordt het project ook geëvalueerd. Je werkzaamheden concentreren zich in de periode dat ook de scholen actief zijn met moestuinieren (maart tot zomervakantie en september/oktober). Er wordt daarbij toegewerkt naar een tweetal publieke evenementen waarin Ede zich profileert met moestuinieren op scholen:

 • De week van ons eten ( 5 t/m 12 oktober 2025)
 • De week van de schooltuin /nominatie gouden wortel (april 2025)

Jij bent de spin in het web die alle betrokken partners in een gemeentelijk netwerk aan elkaar verbindt. Je gaat daarom ook niet zelfstandig in gesprek met de scholen. Die rol wordt vervuld door Moestuincoaches (JLE/Groene Wiel) en de Gezonde schoolcoaches (GGD en/of van de school zelf). Als regisseur kan je de coaches wel naar behoefte vergezellen in een gesprek met de school. 

Je werkt samen me de partners aan kennisdeling en doorstroom door onder meer:

 • Inrichting en ontwikkeling van een lokaal netwerk (community of practice) voor PO-scholen, Edese moestuincoaches en andere betrokken partners w.o de gemeente Ede.
 • Via een online ‘school moestuin loket’ inzichtelijk en bekender maken van de ondersteuning die voor scholen beschikbaar is (met doorverwijzing naar partners).
 • Verhalen vertellen over de ervaringen van scholen (leerkrachten/ouders/kinderen) met moestuinieren.
 • Voorbereiding en promotie van schoolmoestuinieren via publieke evenementen.
 • Moestuinieren op scholen/ moestuincoaches verbinden aan lokale voedselinitiatieven/moestuinen (w.o. Buurtmoestuinen, VAT en wellicht IVN).
 • Monitoring van activiteiten o.a. overzicht houden van de activiteiten die op scholen plaatsvinden en de vragen en knelpunten die zich daarbij voordoen.
 • Werven van nieuwe moestuincoaches aansluitend bij de lokale behoefte en organiseren/financieren van de opleiding van deze coaches (via JLE).
 • Ontwikkeling van een 1ste schets van de structurele organisatorische/financiële borging van de ondersteuning voor scholen op midden lange termijn.
 • Jaarlijkse evaluatie van de effectiviteit en opbrengst van het project en daaropvolgende bijsturing van het project.

Resultaten en impact

De volgende meetbaar resultaten worden beoogd:

 • Het aantal scholen met een moestuin (moestuinbakken of volle grond) en het aantal moestuincoaches neemt de komende jaren verder toe. Scholen die met moestuinieren zijn gestart haken niet af.
 • Zijn de basisscholen en moestuincoaches positief over de wijze waarop de ondersteuning en kennisdeling van het moestuinieren in Ede wordt georganiseerd.
 • Weten de verschillende partners binnen Ede elkaar goed te vinden en worden de knelpunten rondom schoolmoestuinen gezamenlijk met de partners opgepakt. Daarbij is er ook aandacht voor maatwerk.
 • Is er een schets van de mogelijke borging van de ondersteuning gedurende de komende 5 jaar.

Dit ben jij

 • Verbinder en motivator die met alle betrokken partners goede contacten onderhoudt en er aan bijdraagt dat alle partners hun rol goed kunnen vervullen.
 • Procesmatig ingesteld met affiniteit voor moestuinieren. Geen moestuinexpert.
 • Ervaring in (ondersteuning basis)onderwijs.
 • Inwoner van de gemeente Ede.
 • Wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van EetbaarEde.

Dit bieden wij

 • Een innovatieve en inspirerende werkomgeving die nog volop in ontwikkeling is.
 • Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei.
 • Mogelijkheden voor uitbreiding van je lokale, regionale en nationale netwerk.
 • Een omgeving waarin je wordt uitgedaagd om mee te denken over lokale oplossingen en initiatieven ter vernieuwing van het voedselsysteem in de gemeente Ede.
 • Een vergoeding in onderling overleg voor 4 uur per week.

De functie wordt op freelancebasis en onder voorbehoud van financiering ingevuld.

Zo kun je solliciteren

Als je enthousiast bent over dit project en gelooft dat jij de juiste persoon bent voor deze rol, stuur dan een link van je LinkedIn profiel en een korte motivatiemail naar info@eetbaarede.nl t.n.v. Bestuur Eetbaar Ede.

Vermeld in je mail waarom je geïnteresseerd bent in deze functie en hoe je denkt bij te dragen aan Eetbaar Ede. We kijken uit naar je reactie. Graag ontvangen we je reactie voor 1 augustus 2024.

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud