Advies voedselraad gezonde leefomgeving jongeren

De voedselraad heeft zich het afgelopen half jaar verdiept in het thema Gezonde leefomgeving voor jongeren. Samenvattend zijn de volgende adviezen gegeven:

1)Stel vooraf gemeenschappelijke, meetbare een meerjarige doelstellingen op;

2)Zorg dat er meer focus ontstaat in activiteiten en faciliteiten (geld en mensen), zodat de veelheid aan initiatieven voor de potentiele deelnemers bij elkaar worden gebrachten optimaal kunnen worden benut;

3)Zorg er voor dat de initiatieven eenduidig, concreet en dichtbij worden georganiseerd;

4)Ontwikkel eenEdese monitor waarmee de effecten van deze initiatievenjaarlijks worden geëvalueerd, gevolgd en daardoor ook kunnen worden bijgestuurd.

5)Organiseer naderonderzoek naar de onderliggende oorzaken van overgewichten de leefstijl van jongeren.Zoek hiervoor samenwerking met relevante lokale partijenw.o de Voedselalliantie.

6)Kies voor een brede integrale aanpak. Overgewicht en een gezonde leefstijl hangen samen met verschillende onderliggende problemenzoals armoede, sociale achterstand, lichamelijke en psychische problemen, etc.

7)Kies vooreen gerichteop-maat aanpak voorbepaalde doelgroepen jongeren. Besteed in het bijzonder aandacht aanjongeren met een lager opleidingsniveau en een niet-westers achtergrond.

8)Neem als gemeente vooral de rol van faciliteren en ondersteunen op je.De rol van regisseren en/of reguleren bij de inrichting van de leefomgeving is in overleg met marktpartijen en jongeren wellicht ook gewenst.

9)Ga voor goede voorbeelden over de inrichting van de ‘publiek openbare’ leefomgeving bij andere gemeentes ‘in de keuken’ kijken.

Dit alles kan worden gerealiseerd door enerzijds een lokaal loket in te richten waar partijen naar toe kunnen voor vraag gestuurde hulp en anderzijds lokale makelaars aan te stellen die goed op de hoogte zijn van al deze initiatieven en partijen actief gaan stimuleren en helpen om deze initiatieven optimaal te benutten. Niet het programma of het initiatief staat dan centraal, maar de vraag en de plannen van de scholen en jongeren zelf. Deze hulp moet bovendien zo concreet mogelijk zijn en de scholen ontzorgen w.o. het aanvragen van subsidies en het actief koppelen met de expert/adviseurs die direct kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie en alle adviezen op de pagina van de voedselraad.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X